Table of Contents

ALGEMENE VOORWAARDEN SAAS DIENSTEN WP Monitoring VOF

Gevestigd aan de Etnastraat 27, 5022 PC , Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82994641

Artikel 1. Definities

Tenzij uit de context uitdrukkelijk anders voortvloeit, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

 1. WP Monitoring: de aanbieder van de SaaS-Webapplicatie, wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon, die gebruik maakt c.q. wenst te maken van de applicaties of hulpmiddelen van WP Monitoring en daartoe een Overeenkomst met WP Monitoring heeft gesloten, dan wel onderhandelt over het sluiten daarvan, en wederpartij bij de Overeenkomst.
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de WP Monitoring, waaronder de Opdrachtgever en de werknemers van de Opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen WP Monitoring en een derde (Opdrachtgever) op basis waarvan deze derde tegen betaling gebruik kan maken van de WP Monitoring applicaties.
 5. WP Monitoring applicaties of hulpmiddelen: de door WP Monitoring via haar Website of anderszins aangeboden SaaS-diensten op hulpmiddelen zoals de WP Monitoring plugin.
 6. WP Monitoring plugin: de applicatie die aangeboden wordt om de verbinding tussen de systemen van WP Monitoring en de websites die Opdrachtgever beheert of onderhoudt te faciliteren. Dit is een bestand die via de web applicatie gedownload kan worden, of op een andere manier verstrekt wordt digitaal.
 7. Partijen: WP Monitoring en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 8. Website: de website van WP Monitoring, welke te bereiken is op: https://wpmonitoring.com.
 9. Web Applicatie: de web applicatie van WP Monitoring, welke te bereiken is op: https://app.wpmonitoring.com.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van WP Monitoring.
 11. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle door WP Monitoring via haar Website, Web Applicatie, WP Monitoring plugin of anderszins aangeboden applicaties.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door WP Monitoring uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Wanneer door WP Monitoring gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop WP Monitoring de onderhavige voorwaarden toepast.
 • Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met WP Monitoring, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 • Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met WP Monitoring in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WP Monitoring vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 • In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en WP Monitoring gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. WP Monitoring is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. WP Monitoring zal de Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de wijzigingen, schriftelijk informeren over deze wijzigingen. Indien de Opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met WP Monitoring verkrijgt de Opdrachtgever een niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht inzake de in de Overeenkomst overeengekomen en door WP Monitoring ter beschikking gestelde SaaS-dienst(en). Dit gebruiksrecht geldt slechts voor het overeengekomen aantal personen binnen de organisatie c.q. onderneming van de Opdrachtgever.-
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde WP Monitoring applicaties bij WP Monitoring en worden deze niet aan de Opdrachtgever overgedragen.
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de WP Monitoring applicaties te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende Overeenkomst is bepaald.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de software betreffende de WP Monitoring applicaties te decompileren, kopiëren, veranderen, reproduceren, verkopen, in bruikleen af te staan, te verhuren, vervreemden, of in zekerheid over te dragen.
 5. WP Monitoring heeft het recht om daar waar zij dit wenselijk acht, haar bedrijfsnaam en/of de merknaam van de ter beschikking gestelde WP Monitoring applicaties, in de gebruikersinterface (GUI) van de ter beschikking gestelde softwarediensten te verwerken.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WP Monitoring is het de Opdrachtgever niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van WP Monitoring te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.

Artikel 4. Toegang tot de WP Monitoring applicaties

 1. WP Monitoring zal de Opdrachtgever en haar eventuele werknemers gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot de overeengekomen WP Monitoring applicaties verlenen voor het aantal Gebruikers zoals is overeengekomen. Hiertoe zal WP Monitoring aan de Opdrachtgever de gebruikersnaam en wachtwoord van een ‘admin’-account verstrekken, waarmee de WP Monitoring webapplicatie door de Opdrachtgever kan worden gebruikt en geconfigureerd. Tevens zal er de mogelijkheid zijn om via de web applicatie een ‘admin’ account aan te maken. De admin is in staat om nieuwe gebruikersaccounts aan te maken en te verwijderen.
 2. Toegang tot de WP Monitoring applicaties kan alleen plaatsvinden door gebruikmaking van apparaten, besturingssystemen en browsers die compatibel zijn met de aangeboden WP Monitoring applicatie.
 3. Alle Gebruikers moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord geheimhouden. WP Monitoring is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersaccounts en vertrouwt erop dat degene, die zich aanmeldt op de WP Monitoring applicaties en daarbij

gebruik maakt van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een bepaalde Gebruiker, ook daadwerkelijk die Gebruiker is. De Opdrachtgever dient WP Monitoring op de hoogte te stellen als de Opdrachtgever een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van een gebruikersaccount of wanneer de daarmee samenhangende gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. WP Monitoring heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen, waaronder het blokkeren van toegang tot de betreffende account of het verwijderen daarvan. WP Monitoring aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt.

Artikel 5. Gebruik van de WP Monitoring applicaties

 1. WP Monitoring zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om de WP Monitoring applicaties te leveren overeenkomstig de technische en functionele specificaties zoals deze door WP Monitoring in haar documentatie wordt opgegeven. De verplichting van WP Monitoring ter zake betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor WP Monitoring en geen resultaatsverplichting.
 2. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens WP Monitoring, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door Partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WP Monitoring het recht (delen van) de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van WP Monitoring. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. WP Monitoring heeft het recht om haar systemen, inclusief haar Website en WP Monitoring applicaties, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal WP Monitoring zich inspannen om de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.
 5. WP Monitoring behoudt zich het recht voor om beta-functionaliteiten aan de WP Monitoring applicaties toe te voegen, verwijderen of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever en zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
 6. De WP Monitoring applicaties van WP Monitoring zijn slechts een hulpmiddel voor het optimaliseren, updaten, automatisch backupen en monitoren, alsmede het inzicht verkrijgen in toegevoegde websites. De Gebruikers zijn echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig en op juiste wijze invoeren van de benodigde informatie en gegevens. WP Monitoring is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of derden lijden, indien blijkt dat de benodigde informatie en gegevens niet tijdig of niet op de juiste wijze werden ingevoerd of gewijzigd.

Artikel 6. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals genoemd in de Overeenkomst, waarna de Overeenkomst van rechtswege eindigt, tenzij uit de Overeenkomst een afwijkende termijn voortvloeit.
 2. De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever schriftelijk maandelijk opgezegd worden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. De opzegging door de Opdrachtgever is pas definitief als deze door WP Monitoring schriftelijk is bevestigd.
 3. Elk gebruiksrecht met betrekking tot de WP Monitoring applicaties vervalt op het moment dat de Overeenkomst eindigt.
 4. WP Monitoring behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met de Opdrachtgever op ieder moment met onmiddellijke ingang te beëindigen indien daartoe volgens WP Monitoring aanleiding toe is. Wanneer de Overeenkomst

tussen WP Monitoring en de Opdrachtgever eindigt, eindigt ook ieder gebruiksrecht met betrekking tot de WP Monitoring applicaties.

Artikel 7. Facturering en betaling

 1. Betaling voor de WP Monitoring applicaties geschiedt telkens per maand, tenzij anders overeengekomen. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door WP Monitoring aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke WP Monitoring maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door WP Monitoring gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft WP Monitoring het recht om de toegang tot de WP Monitoring applicaties c.q. de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of te beperken totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien WP Monitoring het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van WP Monitoring en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens WP Monitoring onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op WP Monitoring heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 8. Wijziging van tarieven

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft WP Monitoring, het recht om de door de Opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het CBS indexcijfer (Zakelijke dienstverlening, index 2010=100). Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldend tarief van kracht werd. Indien WP Monitoring redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving, schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de voorgenomen tariefswijziging in werking treedt. De Opdrachtgever kan tot aan het moment waarop de Overeenkomst door opzegging eindigt, gebruik blijven maken van de WP Monitoring applicaties tegen het oorspronkelijke tarief.

Artikel 9. Onderhoud, wijzigingen, storingen en updates

 1. WP Monitoring zal zich inspannen om de WP Monitoring applicaties 24 uur per dag en zeven dagen per week ononderbroken aan te bieden, maar biedt ten aanzien hiervan geen garanties, tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld door middel van een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA)). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. WP Monitoring heeft het recht om haar systemen, inclusief haar Website en WP Monitoring applicaties, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. WP Monitoring zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de eventuele langdurende buitengebruikstelling (langer dan 1 uur). WP Monitoring is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • WP Monitoring zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de WP Monitoring applicaties, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. WP Monitoring is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming aan WP Monitoring kan worden toegerekend. Indien WP Monitoring aansprakelijk is voor schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde WP Monitoring applicaties voor één enkele website, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een Overeenkomst die langer dan 6 maanden voortduurt, bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen WP Monitoring gedurende 6 maanden (voor de enkele licentie van de website), direct voorafgaande aan het ontstaan van de schade, in het kader van de desbetreffende Overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd.
 2. Hoewel WP Monitoring maximale zorg besteedt aan de door haar aangeboden WP Monitoring applicaties, waaronder de verstrekte informatie en functionaliteit, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. WP Monitoring garandeert niet dat de WP Monitoring applicaties foutloos of ononderbroken zullen functioneren.
 3. Alle informatie en functionaliteit met betrekking tot de WP Monitoring applicaties is bedoeld om organisaties te helpen met het onderhoud van WordPress websites die gekoppeld zijn via de web applicatie van WP Monitoring. WP Monitoring garandeert echter niet dat:
  1. dat backups dagelijks plaatsvinden, aangezien externe factoren hier invloed op uitoefenen;
  1. dagelijks updates van WordPress en Plugins plaatsvinden indien beschikbaar, aangezien externe factoren invloed kunnen hebben;
  1. de Opdrachtgever door het gebruik van de WP Monitoring applicaties volledig aan de wettelijke vereisten voldoet die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit wet- en regelgeving.
 4. Beslissingen of werkzaamheden op basis van uit de WP Monitoring applicaties voortvloeiende informatie en resultaten zijn voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat WP Monitoring de Overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij WP Monitoring daarvan binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen. De Opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door WP Monitoring geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden. Iedere vordering op WP Monitoring tot schadevergoeding vervalt na een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.
 6. De Opdrachtgever is gehouden om WP Monitoring alle medewerking te verlenen teneinde WP Monitoring in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.
 7. Indien WP Monitoring niet heeft voldaan aan haar inspanningsverplichting, de Opdrachtgever overeenkomstig lid 5 en 6 van dit artikel heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is WP Monitoring ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar dient te worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van het overige in deze voorwaarden gestelde ontbreekt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 8. De in dit artikel omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van WP Monitoring.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst heeft WP Monitoring het recht om de levering van de WP Monitoring applicaties c.q. de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of te beperken totdat Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. WP Monitoring zal eerst tot opschorting of beperking overgaan nadat zij de Opdrachtgever dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft aangekondigd, behoudens in de gevallen waarin voorafgaande, schriftelijke kennisgeving niet in redelijkheid van WP Monitoring kan worden verlangd.
 • Onverminderd de aan haar ter zake op grond van de wet toekomende rechten, is WP Monitoring gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.
 • In geval van een ontbinding zoals bedoeld in deze voorwaarden zal al hetgeen de Opdrachtgever aan WP Monitoring verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen WP Monitoring en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien de Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland en ongeacht of geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitoefening aan de Overeenkomst wordt gegeven.
 2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Tilburg. Dit laat de mogelijkheid van Partijen om in onderling overleg overeen te komen dat een geschil zal worden beslecht door middel van arbitrage, onverlet.